Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Nieograniczony – na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku mieszkalnego i udziałem w gruncie wynoszącym 19/100 położonego na działce gruntu  oznaczonej nr 55/2 o powierzchni 2360  m2 w miejscowości i obrębie geodezyjnym 7-Olszewo Węgorzewskie, gm. Budry, pow. węgorzewski – stanowiącego własność komunalną Gminy Budry (samodzielny, wydzielony lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,43 m2 mieszczący się  na  parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc .) Na nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.000,00 zł - ( słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100  ),

Wadium wynosi:  1.500,00 zł – (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset),

Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł – (słownie złotych: dwieście).

Warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2017 roku o godzinie 1000  

     w Urzędzie Gminy w Budrach.

  1. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 02 stycznia 2017 roku w kasie Urzędu Gminy w Budrach (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1400 ) lub wpłacone na konto Urzędu BS/Budry 83934800000260013020000010 w taki sposób, aby do dnia 02 stycznia 2017 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.    W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis   z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
  3. Wadium przepada w razie niezgłoszenia się nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez tut. Urząd. Kaszty notarialne, sądowe oraz inne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
  4. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
  5. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotową nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 2004 r.).

     7.  Szczegółowych informacji na temat kupna-sprzedaży można uzyskać w Urzędzie     gminy w Budrach – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu –             tel. 87-427-80-03 wew. 40.

     8.    Wójt Gminy Budry może bez podania przyczyn:

-  do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa,

-  unieważnić przetarg baz podania przyczyn.

 

Budry, dnia:  30.11.2016 roku.