Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Wójta Gminy Budry z dnia 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Budry
z dnia 14 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Budry podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Budry (Budry, Bogumiły, Dowiaty), Budzewo (Budzewo), Sąkieły Małe (Sąkieły Małe), Więcki (Więcki, Droglewo, Pietrele)

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach,

ul. Aleja Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Zabrost Wielki (Zabrost Wielki, Skalisze,
Sąkieły Wielkie), Grądy Węgorzewskie (Grądy Węgorzewskie) , Brzozówko (Brzozówko, Brzozowska Góra), Popioły (Popioły, Wydutki), Piłaki Małe (Piłaki Małe, Koźlak), Wola (Wola, Kaczorowo), Dąbrówka (Dąbrówka)

Klub Seniora w Budrach,

ul. Aleja Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo: Ołownik osiedle (wieś Ołownik od nr 31 do końca, Pochwałki)

Świetlica wiejska w Ołowniku, Ołownik 43, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwa: Olszewo Węgorzewskie (Olszewo Węgorzewskie, Maryszki, Mniszki, Piotrówko), Ołownik (wieś Ołownik od nr 1 do nr 30), Pawłowo (Pawłowo), Wężówko (Wężówko), Góry (Góry, Nowe Góry, Stare Góry)

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim,

Olszewo Węgorzewskie 41, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwo Sobiechy (Sobiechy)

Szkoła Podstawowa w Sobiechach,

Sobiechy 24, 11-606 Budry

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub 3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Budry najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wójt Gminy Budry
/-/Józef MARKIEWICZ

 

Załączniki