Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad II sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 28 listopada 2018 r.

Pan(i)
…………………

Nasz znak: Or.0002.11.2018                                                                                  Dnia: 20.11.2018 r.
    
Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję II Sesję Rady Gminy na dzień 28 listopada 2018 r. (środa) godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów.
5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2018-2021.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarki Odpadami w Giżycku.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Gminy Budry do Rady Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia – Szpital Powiatowy w Węgorzewie.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przejęcia przez Gminę Budry zadania utrzymania zimowego części dróg powiatowych.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12. Wystąpienia Sołtysów.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.
                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                       Jan Mełech