Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 22 sierpnia 2018 r.

Pan(i)
………………………

Nasz znak: Or.0002.6.2018                                                                                               Dnia: 16.08.2018 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy na dzień 22 sierpnia 2018 (środa) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Budry z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Komisji Statutowej.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Budry oraz osoby fizycznej położonych w miejscowości i obrębie Budry.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie obrad.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                    Waldemar Dworzecki