Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 06 lipca 2018 r.

Pan(i)

………………………………

Nasz znak:Or.0002.5.2018                                                                                                Dnia: 27.06.2018 r.
Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy na dzień 6 lipca 2018 (piątek ) godz. 13:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zakończenie obrad.
                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                               Waldemar Dworzecki