Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 21 czerwca 2018 r.

Pan(i)…………………………………

Nasz znak:Or.0002.4.2018                    Dnia: 06.06.2018 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy na dzień 21 czerwiec 2018 (czwartek ) godz. 1000 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Omówienie prowadzonej gospodarki odpadami - Pan Wojciecha Ogłuszko –Prezes MZM-GO w Giżycku.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2018-2021.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
11. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
12. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2017 r.
13. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Budry sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budry.
15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Budry za rok 2017.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
18. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
19. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy.
20. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Budry.
21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
22. Wolne wnioski i oświadczenia.
23. Zakończenie obrad.
                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                                   Waldemar Dworzecki