Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 26 kwietnia 2018 r.

Pan(i)

…………………………………….

 

 

Nasz znak:Or.0002.3.2018                                                                           Dnia: 17.04.2018 r.

  

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek )godz. 1000 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
 7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2018-2021.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
 10. Zapoznanie z sprawozdaniem działalności GOPS w Budrach za rok 2017.
 11. Przyjęcie przez Radę Gminy „ Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Budry”.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zakończenie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                      Waldemar Dworzecki