Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 27 marca 2018 r.

Pan(i)

………………………………

Nasz znak:Or.0002.2.2018                                                                                              Dnia:15.01.2018 r.
    
Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy na dzień 27 marca 2018 r.  (wtorek )godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2018-2021.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału gminy Budry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału gminy Budry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2019.
13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2018 roku.
14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2017 rok.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Zakończenie obrad.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                     Waldemar Dworzecki